November Snow…Haiku โ„๏ธ

A November Snow

Blankets the world in hushed white

Alls quiet and still…

ยฉlindafedroff_november2016Advertisements

12 thoughts on “November Snow…Haiku โ„๏ธ

Have something to share....I'd love to hear it!!!

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s